Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

Cactus Utilities AB, 556216-6180, är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Enligt GDPR ska vi lämna information om hur vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig i vår verksamhet.

Om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till oss på:

marketing@cactus.se eller

Flöjelbergsgatan 1C, 431 37 Mölndal

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all slags information som direkt (t.ex. namn eller personnummer) eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på information som indirekt kan hänföras till en fysisk person är bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator utan att några namn nämns.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillhandahållande av våra tjänster och produkter

Kategorier av personuppgifter: 

Kontaktuppgifter (namn, jobbtitel, adress, telefonnummer, e-postadress).

Behandling som utförs:

Personuppgifterna används för att vi ska kunna kommunicera med dig när vi levererar våra produkter/tjänster.

Ändamål:

Att tillhandahålla våra tjänster/produkter.

Rättslig grund:

Vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster/produkter.

Uppgifterna är insamlade från:

Den registrerade.

Mottagare/Kategori av mottagare av uppgifter:

Så länge du inte har begärt att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för ändamålet. Du kan när som helst invända mot behandlingen genom att kontakta oss på marketing@cactus.se eller avsluta prenumerationen här för att inte få fler utskick från oss.

Mottagare/Kategori av mottagare av uppgifter:

Medarbetare hos Cactus Utilities AB

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder oss av leverantörer som tillhandahåller följande tjänster:

  • HubSpot, Inc., Two Canal Park, Cambridge, MA 02141, USA: tillhandahåller en CRM-programvara.

De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering)?

Nej.

Överförs personuppgifterna till tredje land?

 

Ja: I samband med vår behandling av dina personuppgifter kommer det att ske en överföring till tredje land. Överföring kommer att ske till följande länder med beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå: USA

Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej.

Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Nej.

Risker och säkerhetsåtgärder

Cactus Utilities AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och för att skydda dem mot obehörig tillgång. Detta inkluderar exempelvis säkra och privata uppkopplingar (såsom VPN), kryptering samt att tillgång till dina personuppgifter alltid är begränsat till sådana anställda som måste ha tillgång för att utföra sina jobb. Vi utvärderar löpande våra system och rutiner samt policys för att säkerställa att de är säkra och skyddade.

För mer information, kontakta oss gärna. Använda kontaktuppgifterna längst upp i denna dataskyddsinformation.

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter enligt GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst upp i denna dataskyddsinformation.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi ger dig genom denna dataskyddsinformation.

Mer information om denna rättighet finns på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) sida om Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt till tillgång.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade.

Rätt att göra invändningar

När vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att göra invändningar.

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss på marketing@cactus.se. (Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter som skett innan återkallandet.)

Mer information om samtycke finns på IMY:s sida om Samtycke.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om  Rätt till begränsning.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi behöver fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Mer information om denna rättighet, samt ett exempel på hur en begäran kan utformas, finns på IMY:s sida om Rätt till radering.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut dina personuppgifter för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att flytta dina personuppgifter.

Synpunkter på vår behandling?

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du ovan.

Du kan också lämna in ett klagomål till IMY. Information om hur det går till hittar du på IMY:s sida om att lämna ett klagomål.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. Kontaktuppgifter till oss hittar du ovan.